دانلود آهنگ از ما و من حذر کن {مازیار}

دانلود آهنگ مازیار بنام زمزمه

دانلود آهنگ از ما و من حذر کن {مازیار}

دانلود آهنگ زمزمه مازیار با کیفیت 320

مانند جویباری بر قلب کوهساری

باید رسیده باشی من را ندیده باشی

از خود مکن کناره از خود مکن کناره

وقتی شدی روانه بر قلب بیکرانه

باید که راه باشی هرسو پنا ه باشی

باید که مرد گردی پیوسته درد گردی

العاقل و اشاره العاقل و اشاره

در رفتن و رسیدن هنگام خوشه چیدن

باید شکوه باشی همدرد کوه باشی

باید که رود باشی نبض سرود باشی

این است راه چارهاین است راه چاره

وقتی که میتوانی ناگفته را بخوانی

خورشید را بچینی نادیده را ببینی

در خویشتن بمیری تا عرش پر بگیری

دیگر چرا نظاره دیگر چرا نظاره دیگر چرا نظاره

از ما و من حذر کن در خویشتن سفر کن

مانند جویباری بر قلب کوهساری

باید رسیده باشی من را ندیده باشی

از خود مکن کناره از خود مکن کناره

وقتی شدی روانه بر قلب بیکرانه

باید که راه باشی هرسو پنا ه باشی

باید که مرد گردی پیوسته درد گردی

العاقل و اشاره العاقل و اشاره

العاقل و اشاره العاقل و اشاره

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.