دانلود آهنگ چنی گفتم نرو لای پنجره از محسن لرستانی (همراه متن موسیقی)

دانلود آهنگ محسن لرستانی چنی گفتم نرو لای پنجره + پخش آنلاین

دانلود آهنگ چنی گفتم نرو لای پنجره از محسن لرستانی

متن آهنگ چنی گفتم نرو لای پنجره محسن لرستانی

ﭼﻨﻰ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺮو ﻟﺎی ﭘﻨﺠﺮه
ول ﻛﻮ دﻟﻢ ای دﺧﺘﺮ ﺷﺮه
ﺷﺮی دادی دﺳﺘﻢ
ﺗﻮ ﺑﻰ ﺧﺪا
آﺑﺮوﻣﻪ ﺑﺮدی ﻟﺎی ﻫﻤﺴﺎده ﻫﺎ
ﺧﻮب ﻣﻴﺪاﻧﻢ ﻳﻪ روز ﺗﻮ ای ﻛﻮﭼﻪ
ﺳﺮم ﺑﺎﻟﺎی ای دﺧﺘﺮه ﻣﻴﺮه
ﻣﺮاﻓﻪ اﻳﻘﺪه ﻛﺮدم ﺑﺮاش
ﻫﻤﻪ ﺗﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﺧﻄ ﺧﻄﻴﻪ
ﻣﻪ ﺧﻢ ﺷﻴﺘﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻴﺘﻢ ﻧﻜﻪ
وﻧﻮ ای ﺷﻬﺮه دی ﺧﺎرم ﻧﻜﻨﻪ
دﻟﻪ اوه دری وﭘﻴﺪ ﺧﻨﻰ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺧﻮد ﮔﻮل دای دی ﺗﺎ ﭼﻨﻰ
دﻟﻪ اوه دری وﭘﻴﺪ ﺧﻨﻰ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺧﻮد ﮔﻮل دای دی ﺗﺎ ﭼﻨﻰ
ﮔﻴﺸﺖ ﻣﺤﻞ و دﺳﻢ ﺷﺎﻛﻴﻪ ﺑﺲ ﻛﻪ ای دﻟﻪ ﻣﻨﺎل ﺑﺎزﻳﻪ
ﺑﺲ ﻛﻪ دی اﺳﻤﻰ ﻧﺎری وﻟﺎم ﻧﻰ ﻟﺖ ﻟﺘﺖ ﺑﻜﻢ وژﻳﺮ ﭘﺎم
ﭼﻨﻰ دﻟﻢ ﺑﺮات ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻪ
ﭼﻨﻰ ﺳﺮﻣﻪ ﺗﻮ دﻳﻮار ﺑﺰﻧﻢ
ﭼﻨﻰ ﺑﮕﻢ ﻧﻨﻪ ی ای دﺧﺘﺮه
ﻣﻨﻪ ﺗﺎ ﭘﺎی ﭼﻮﺑﻪ دار ﻣﻮوره
ﻫﻤﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﻤﻦ
ﺳﺎﻳﻪ ﻣﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﻴﺰﻧﻦ
ﺑﺎوا و ﺑﺮارش ﭼﻦ وﻗﺘﻴﻪ
ﻣﻴﺨﻮان ﺗﻴﻜﻪ ﺗﻴﻜﻢ ﺑﻜﻨﻦ
ﻣﻪ ﺧﻢ ﺷﻴﺘﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻴﺘﻢ ﻧﻜﻪ
وﻧﻮ ای ﺷﻬﺮه دی ﺧﺎرم ﻧﻜﻨﻪ
دﻟﻪ اوه دری وﭘﻴﺪ ﺧﻨﻰ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺧﻮد ﮔﻮل دای دی ﺗﺎ ﭼﻨﻰ
دﻟﻪ اوه دری وﭘﻴﺪ ﺧﻨﻰ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺧﻮد ﮔﻮل دای دی ﺗﺎ ﭼﻨﻰ
ﮔﻴﺸﺖ ﻣﺤﻞ و دﺳﻢ ﺷﺎﻛﻴﻪ ﺑﺲ ﻛﻪ ای دﻟﻪ ﻣﻨﺎل ﺑﺎزﻳﻪ
ﺑﺲ ﻛﻪ دی اﺳﻤﻰ ﻧﺎری وﻟﺎم ﻧﻰ ﻟﺖ ﻟﺘﺖ ﺑﻜﻢ وژﻳﺮ ﭘﺎم
ﺑﺲ ﻛﻪ دی اﺳﻤﻰ ﻧﺎری وﻟﺎم ﻧﻰ ﻟﺖ ﻟﺘﺖ ﺑﻜﻢ وژﻳﺮ ﭘﺎم

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.